AFT-NAV: En veiviser til arbeid og inkludering

01 juli 2024 Silje Elise Johansen

editorial

I en verden i konstant endring, står mange mennesker overfor utfordringer med å finne veien til arbeid og inkludering. I Norge er en av nøkkelressursene for å støtte personer i denne prosessen en kombinasjon av Arbeidsforberedende trening (AFT) og tjenester tilbudt av NAV (Arbeids- og velferdsetaten). Gjennom AFT-programmer som samarbeider med NAV, får deltakere den støtten de trenger for å overvinne barrierer og ta skrittet inn på arbeidsmarkedet.

Hva er AFT og NAVs rolle?

For å forstå hvordan AFT NAV fungerer sammen, er det viktig å starte med å definere disse komponentene separat. NAV, som står for Ny arbeids- og velferdsforvaltning, er den norske etaten ansvarlig for et bredt spekter av velferdstjenester, inkludert arbeid, sosial støtte og pensjon. En av de fremste målene til NAV er å hjelpe individer med å finne arbeid eller utdanning, forbedre deres livssituasjon og øke deres deltagelse i samfunnet.

Arbeidsforberedende trening (AFT) er et tiltak regissert mot de som står langt fra arbeidsmarkedet og trenger omfattende oppfølging og tilrettelegging for å komme i jobb eller utdanning. Det innebærer tett samarbeid mellom NAV, deltakere og serviceleverandører for å bygge kompetanse og jobbe mot mål som fører mot arbeidslivet.

Målet med AFT

Målet med AFT er å gi hver enkelt deltaker muligheten til å finne deres sted i arbeidslivet gjennom personlig tilpasning og utvikling. Dette gjøres ved å identifisere deltakerens kompetanser, lidenskaper og arbeidsevner, og ved å lage en strategi for å bygge videre på disse. En AFT kan inkludere arbeidspraksis i en bedrift, opplæring i nødvendige ferdigheter, karriereveiledning og helse- og adferdsstøtte.

En viktig del av AFT-programmene er å matche deltakerne med virksomheter som kan gi dem relevant arbeidserfaring. Det gir individer muligheten til å demonstrere sine evner og lære i et reelt arbeidsmiljø. Det legges vekt på å finne en varig arbeidsplass hvor deltakeren ikke bare kan bidra, men også fortsette å vokse og utvikle seg.

aft nav

Samarbeidet mellom AFT og NAV

Samarbeidet mellom AFT-programmer og NAV er avgjørende for å skape suksessfulle forløp for jobbsøkere. NAV tilbyr veiledning og støtte gjennom hele prosessen, mens AFT-leverandører tilrettelegger og organiserer nødvendige aktiviteter og opplæring. Ved å kombinere NAVs ressurser med spesialisert kunnskap fra AFT-leverandører, sikres en helhetlig tilnærming til jobbsøkerens behov.

For å effektivisere denne prosessen, jobber NAV tett sammen med ulike AFT-leverandører som har ekspertise innenfor bestemte næringer eller målgrupper. Dette gjør at jobbsøkere får tilgang til skreddersydd hjelp basert på deres individuelle behov og omstendigheter.

Veien videre: Suksess gjennom støtte og tilrettelegging

For at en person skal gå fra å være utenfor arbeidsmarkedet til å bli en aktiv deltaker, kreves det ofte omfattende støtte og tilrettelegging. AFT-tiltakene og NAVs tjenester spiller en nøkkelrolle i å tilveiebringe den nødvendige hjelpen. Ved å kombinere praktisk erfaring, ferdighetsutvikling og profesjonell veiledning, skapes en fundament for varig karriereutvikling.

Det er viktig at denne støtten er tilgjengelig gjennom hele prosessen, fra de første skrittene mot arbeidsforberedelse til etter at deltakeren har etablert seg i en jobb. Dette inkluderer oppfølging for å sikre at overgangen til arbeidslivet er så sømløs som mulig, og at individet fortsetter å få støtte for videre vekst og utvikling.

Flere nyheter